Advokat Petre Takač je rođen u Bačkoj Topoli, 23.10.1986. godine.
Osnovnu i srednju školu završio je u Bačkoj Topoli.
Pravni fakultet u Novom Sadu je završio 2010. godine.

 

Advokatsku karijeru započinje kao advokatski pripravnik 2010. godine. Nakon završenog pripravničkog staža, polaže pravosudni ispit i stiče zvanje advokata 2013. godine. Dalje, opredeljuje se da svoju advokatsku karijeru nastavi u poznatoj advokatskoj kancelariji u Subotici nakon čega 2015. godine počinje da radi kao samostalan advokat. Danas advokat Petre Takač uspešno vodi advokatsku kancelariju u Novom Sadu. Advokat Petre Takač je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Vojvodine.
Advokat Petre Takač se u advokaturi profilisao u oblastima prava koje se odnose prvenstveno na zastupanje u krivičnom pravu i prekršajnom pravu, međutim uspešno tako obavlja i zadatke iz oblasti imovinskih odnosa, obligacionih odnosa, porodičnopravne i radnopravne sporove i građansko pravo u celini. U ovim oblastima uspešno zastupa u sudskim postupcima. Posebno se usavršio u krivičnoj oblasti u odbrani krivičnih dela koje spadaju u krivična dela protiv imovine, protiv života i tela kao i protiv zdravlja ljudi (krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa, prevara, iznuda, ucena, utaja, lake telesne povrede, teške telesne povrede, učestvovanje u tuči, nepružanje pomoći, napuštanje nemoćnog lica, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, neovlaćeno držanje opojnih droga, omogućivanje uživanja opojnih droga) kao i zastupanje u svim vrstama radnih sporova i naknadi štete. Istupao kao branilac okrivljenih u krivičnim postupcima kako pred Osnovnim tako pred Višim sudovima. Danas zastupa širok krug pojedinaca u oblastima u kojima se profesionalno profilisao.