POVREDA NA RADU

Postavlja se pitanje kao osnovno šta je povreda na radu i koje su obaveze poslodavca ukoliko dođe do povrede?

Read more »

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA

Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio na svoj teret sopstveni prevoz zaposlenih. Naknada troškova odlaska i dolaska na posao mora biti u skladu sa opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu.

Read more »

ANEKS UGOVORA O RADU

Međusobni odnos poslodavca i zaposlenog se uređuje ugovorom o radu, koji se zaključuje u skladu sa zakonom. Naravno, činjenično stanje na osnovu kojeg je konkretni ugovor zaključen se može promeniti u periodu od zasnivanja radnog odnosa pa do njegovog prestanka, tako da je potrebno da se ugovor prilagodi novonastalim promenama. Zbog toga se zaključuje aneks ugovora o radu.

Read more »

GODIŠNJI ODMOR PREMA ZOR-U

Prema Zakonu o radu, lica u radnom odnosu ima različitih prava. Tako, zaposlenom je samim zakonom garantovano pravo na zaradu, pravo na naknadu troškova prevoza, pravo na bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu, pravo na plaćeno odsustvo i slično. Naravno, uslovi pod kojima se ostvaruje svako od ovih prava propisani su Zakonom o radu.

Read more »