Usluge


Krivično pravo i prekršajno pravo

 • odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred svim domaćim Sudovima u postupcima klasičnog kriminala.
 • pokretanje krivičnih postupaka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi.
 • zastupanje klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih
 • ulaganje žalbi i drugih pravnih lekova protiv svih odluka sudova
 • ulaganje ustavnih žalbi
 • pokretanje zahteva za zaštitu zakonitosti kao i zahteva za ponavljanje krivičnog postupka
 • zastupanje klijenata u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnih dela
 • zastupanje u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust
 • zastupanje u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i drugo.

Radno pravo

 • Sastavljanje tužbi protiv poslodavca vezanih za isplatu zarada, doprinosa, otpremnina, mobinga i dr.
 • savetovanje i sastavljanje tužbe u vezi sa osnovanošću otkaza ugovora o radu
 • zastupanje u sporovima u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete zbog povreda na radu ili u vezi sa radom
 • Sastavljanje opomena pred tužbu i dr.
 • Sastavljanje tužbi za naknadu materijalne štete pričinjenu poslodavcu protiv zaposlenih
 • Sastavljanje odgovora na tužbu i zastupanje u radnim sporovima
 • Savetovanje u svim radnopravnim odnosima, ŠTA SE SME A ŠTA SE NE SME!
 • Sastavljanje ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme, kao i svih vrsta pravilnika
 • Savetovanje u vezi sa usklađivanjem akata privrednih društava sa radnopravnim propisima

 

Porodično pravo

 • Zastupanje klijenata u brakorazvodnim postupcima i prilikom sporauzumnog razvoda braka;
 • Zastupanje u sporovima vezanim za roditeljske odnose i lična stanja;
 • Zastupanje u vanparničnim postupcima u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim stanjima građana;
 • Zastupanje klijenata u postupcima radi raspodele bračne sutekovine;
 • Sačinjavanje sporazuma radi raspodele bračne sutekovine;
 • Zastupanje klijenata u sporovima vezanim za sprečavanje nasilja u porodici;
 • Sačinjavanje bračnih ugovora;
 • Zastupanje u postupcima radi utvrđivanja ili izmene izdržavanja;
 • Zastupanje u upravnim postupcima u vezi sa porodičnim pravom;
 • Savetovanje i druge pravne usluge u ovoj oblasti.

Nasledno pravo

 • Zastupanje u ostavinskim sporovima
 • Izrada testamenata i zastupanje u sporovima vezanim za njihovu primenu ili osporavanje
 • Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju i zastupanje u sporovima u vezi sa primenom ili raskidom ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Zastupanje u sporovima u vezi sa podelom ili sastavom zaostavštine
 • Zastupanje u postupcima u vezi sa sa lišenjem ili isključenjem iz naslednog reda
 • I druga nasledno pravna pitanja…

 

Imovinsko pravo

 • Zastupanje u sporovima radi zaštite državine;
 • Zastupanje u upravnim i sudskim postupcima u predmetima vezanim za eksproprijaciju i naknadu za eksproprisano zemljište;
 • Zastupanje u sporovima radi naknade vrednosti uzurpiranog zemljišta;
 • Sačinjavanje ugovora i sporazuma kojim se regulišu imovinski odnosi i način korišćenja u okviru suvlasničke zajednice;
 • Zastupanje u vanparničkim predmetima vezanim za imovinske odnose;
 • Sačinjavanje ugovora o deobi;
 • Savetovanje stranaka u oblasti imovinskog prava;
 • Postupanje i savetovanje u svim drugim postupcima iz ove oblasti.

Naknada štete 

Zastupanje u sporovima radi naknade nematerijalne štete;

 • Zastupanje u sporovima radi naknade materijalne štete;
 • Sačinjavanje sporazuma radi vansudskog regulisanja naknade štete;
 • Zastupanje u postupcima radi obezbeđenja dokaza;
 • Savetovanje i druge pravne usluge u ovoj oblasti.

Opšta parnica

 • Sastavljanje svih vrsta tužbi, odgovora na tužbu, opomena pred tužbu, protivtužbi, poravnanja, žalbi protiv presuda prvostepenih sudova i sl.
 • Zastupanje fizičkih lica u parničnim postupcima pred svim domađim i međunarodnim sudovima.
 • Zastupanje u postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete (fizički bolovi, duševni bolovi, strah, povrede ugleda, časti, slobode, smrti bliskog lica i dr.)
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora (ugovor o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o franšizi, sastavljanje svih vrsta profesionalnih ugovora i dr.)
 • Zastupanje u pregovorima u vezi sa zaključenjem ugovora, kao i zastupanje u sudskim sporovima pred domaćim sudovima, u vezi sa primenom, raskidom ili poništajem ugovora.
 • Zastupanje u postupcima naplate potraživanja
 • Izrada testamenata-zaveštanja

Ugovorno pravo

 • Sačinjavanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i zastupanje vezano za te ugovore;
 • Sačinjavanje ugovora o zakupu i zastupanje vezano za te ugovore;
 • Sačinjavanje ugovora o prometu robe i pružanju usluga;
 • Sačinjavanje ugovora o zastupanju i posredovanju;
 • Sačinjavanje ugovora o poklonu;
 • Zastupanje u svim sporovima vezanim za ugovore;
 • Sačinjavanje drugih ugovora u zavisnosti od potreba klijenta i zakonskih odredbi koje regulišu predmetnu materiju.